Přednášky z předměty Vývoj historické mluvnice - 1

26. ledna 2007 v 13:30 |  Český jazyk - přednášky
7.11.
CVIČENÍ:
Dát - přechodník přítomný:
1. dada X
2. dadouc
3. dadouce
→ Naše řeč → PLK (ujalo se)
- ve skutečnosti nedokonavé sloveso → nelze přech.přít., jen minulý
- jemu → jmu → mu
- jiej → jí
- chtie - dnes poetismus (Šrámek)
-skloňování podle kmene, ne podle rodu (jako časování) - č. je pravidelná (až na kmenotv. příponu):
-mužům, ženám - a kmen
-strojům, - o kmen
- rozhněvajě - nevyjadřuje čas → zvratná písařská analogie (chyba), vyslovuje se stejně jako [je] → ztráta jotace po j
-v písmu setrvačnost - změny se projeví nejdříve v mluvené podobě (gie X gye)
-mohl bych/by: min.kmen sl. být: by/bě:
-bych -chom -běh -běchom
-by -ste -bě -běste
-by -chu -bě -běchu
→kondicionál
→v nové č. zánik koncového -chu (zmizel význam min.č.) → podmíněnost
-mohl: l = poloviční/pobočná slabika → moh-l
-stravicě - příbuzné slovo strava, strávit (původně zdrobnělina)
14.11.
PŘEDNÁŠKA:
15. století:
- 1409 Dekret kutnohorský: čeština úředním jazykem (Jiří z P.- č. jediným jazykem u dvora)
- žánry: vliv husitství - nutné psát j. srozumitelným širokým vrstvám → přesun od složitých žánrů
-nové studium Písma → znovuzavedení biblismů (udrželo se dodnes)
-oponenti husitství, kt. byli ochotní seznámit se s ním, obdivovali znalost Bible u obyč. lidí
-dovršení systémového vývoje hlásek (diftongizace, monoftongizace), ztráta duálu, 2 min. časů, vznik vykání (on-i-kání až v 18.stol.)
- 1. praktický bohemista: Bartoloměj Kleret
- 1. teoretický bohemista: JAN HUS: De ortografia Bohemica (?)
- interpunkce místo spřežek už lehce od 14.stol., ale Hus to prosazoval důrazněji,
propracované (u starších textů ještě dodržoval původní, ale u vlastních nové) → souvisí
s rétorikou - snazší čtení
- odmítal přejímání slov, tvořil nová vlastní slova (epresiva)
- 1450: knihtisk →prvotisky do r.1500: 1461 Trajánská kronika
- 1. tiskárna v PL, pak PH, Brno…→ zpomalení vývoje jazyka
- písmo: fraktura (gotické, lomené); antiqua (dodnes)
- tiskárny měly korektory - vzdělanci, spolehliví, j.úzus, dobře placená pozice
-humanismus, renesance: růst významu latiny (vrcholí v 16.stol.) - představa, že antická latina pěkná=správná,
středověká nepěkná→ pěkný X ošklivý jazyk
L. VALLA: Libri elegantiarusm - teorie vybroušeného stylu
- 1.hodnocení češtiny esteticky (Hus: špatné X správné) - ne/pěkné
- slovníky: J. Holubář: lat.-něm.-č. pro J.Pohrobka
- lat.-it.-něm.-č. pro falckého kurfiřta (100let po K4)
16. století:
150 - Č. zřízení zemské → č. zemským j.
- šíření: implikované koncovky (prosejí), koncovky -mi rozšíření do všech pádů
- četné práce o č. - mluvnice:
Gramatika česká: vytištěná v Náměšti nad Oslavou 1533, autory luteráni
- psána č. s lat. terminologií
- Ortografia: ortografie + lehce hláskosloví a interpunkce, pravidla - snaha o ustálené
pravopisu
-pro laiky - praktické využití pro tiskaře
-populární, vyšla několikrát (ještě v 17.st.)
-kněz Beneš Optát + Petr Gzel
- Etymologia: tvarosloví, slovotvorba
-V. Filomates
JAN BLAHOSLAV: kalvínista
- Deklarace na Gramatiku č.: náměšťská gramatika + komentáře
Přidání někt. věcí ke Gr.č.- nesystematické: metafory, soupis
slovans.j., výklad o figurách
- polemika, důraz na tradici a úzus, ne přijímání a tvorba
slov, archaismy správné
-20letá práce do 1571, nevydána tiskem - dochována v opisech (obj. v 19.st.,
1851 tiskem)
M. BENEŠOVSKÝ ř. FILONBOMUS: Gramatica bohemica: psána lat.
- opat kláštera na Slovanech (od K4 do R2 starosl. mše - musel umět starosl.)
- vinný šenk, hazardní hry, oženil se - vypovězen z PH
- Obrana č. jazyka: dedikace R2 (ne moc dobrá)
BENEDIKT Z NUOŽERINU: Slovák, studium na Moravě, prof. na KU, učitel v Havl.Brodě
- hudební skladatel, časoměrná poezie
1603Gramatica bohemicae libri
-Etymologia: ohýbání slov, tvorba slov, deminutiva, fonetika (hlásky, slabiky)
-Syntax: skladba jednoduché věty (vztahy v.členů,, řízenost, elipsa)
- 1.systém gramatiky, srovnání j. č. - mor. - sloven. → 1.gramatika slovenštiny
- deklinace subst. - rovnoslabičné (ve všech p. stejný počet slabik - žena…)
- nerovnost. (více slabik, v různých sl.- pán, kost…)
- 4třídy sloves: -ám (dělám)
-ím (prosím)
-i (kryji, kupuji)
-u (nesu, peku)
→ dnes 5 tříd v přít. č. a 6 v min.
-nejen jak jazyk vypadá, ale i jak má vypadat
-mluvnice latiny: do 16.st. stejná učebnice latiny od 4.st.: Aolius Donatus - jen občas lehké úpravy
→dnešní jazykové termíny - M.K. z Unotěřiny → čas, zp. Osoba
BIBLE KRALICKÁ: 1579-94 bratrský pravopis
→nepřijala diftongizaci a monoftongizaci - platí dodnes
→ustálení interpunkce - ,(virgula) ? :
→paralely: složitá souvětí s podobnou stavbou, vztažné věty, vytv. nepřímé řeči (odpověděla,
že nemáme), vznik hybridních slov
→vliv latiny - slovesa na konci věty
→absolutní přechodník, nová č. slova (frekventativa -ávat/-ívat)
-č. módní v Polsku a na Slovensku
-poněmčování, ital. řemeslníci (architekti, sochaři)
-č. latinou poměřována, rozvíjí se podle ní; vznik srovnávací lingvistiky
28.11.
PŘEDNÁŠKA:
Slovníky:
1511 - Lactifer: 1.tištěný (dosud jen rukopisy) Jan Bosák Vodňanský
-lat.-český, pro františkánskou školu - prakt.využití; hodně kalků
-Předmluva - č. schopna vyjádřit vše, co dokáže lat. a řečtina (=všechno)
-12kapitol: slova v nich abecedně řazena: subst. a adj., verba,
1537, 1544 - Lexicon Symphonon: Zikmund Hrubý z Jelení - korektor v tiskárně
-všiml si, že řada jazyků si je podobná → 1. pokus o srovnávací jazykovědu
-lat.-něm.- řečtina - slovans. (č.+chorv.) → 8částí podle podobnosti jazyků (společná indoevr. slova, lat./řecká přejatá, náhodné shody); ne pro praktické využití
1560 - Dictionarium latino-bohemicum: Tomáš Rešel - jihočeský utrakvistický kněz
-slovník věnován Vilémovi z Rožmberku
-Vokabulář - abecední + Nomenklátor - 29temat. kapitol razených abecedně
-hnízdování - u jednoho výrazu i ekvivalenty
-u lat.slov gramat.údaje
-vzor v lat.-něm.sl., bohatší
1562 - Dictionarium bohemicae-latinum: Rešel
-méně kvalitní, nedokončený, ale první slovník, kde č. výchozí j.
-dochovaly se některé neologismy (ohnižil - mlok, do 19.st.; světlomuška)
1587 - Knížka slov č. vyložených odkud svůj počátek mají: Filonomus (uměl starost.)
-1.pokus o etymologický sl. - naivní (koleno=kulaté)
-odkaz na starosl., srovnávání s jinými j. - odkazy na ukrajinš.,
-povědomí o slovan.j.→ vznik slavistiky
DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA → veleslavínská čeština
-než se oženil, profesor KU; vyženil tiskárnu (zeť Melantricha)
1598-Nomeclator Quadrilinguis - věcné řazení
Silva Quadrilinguis - abec. česky; 958stran/12tis.slov, hnízdování, frazeologie, synonyma, antonyma
-lat.-ř.-něm.-č. → každý jazyk jiným typem písma - zjednodušení hledání výrazu
-1. slovníkář, kt. si nic nevymýšlel
1605-Dictionarium Septem Diversarum Linguarum - Petr Lodeleker - opat kláštera na Slovanech
-lat.-it.-chorv.-č.-polš.-něm.-maď.
-2005 vydán v Chorvatsku s příspěním č. min.kultury (č. předmluva)
2x Thesaurus Linguae Bohemicae - 17.st., oba nedokončené
J.A.K. - přípravy mu shořely v Lešně
- všímal si nedostatků starších slovníků→sl. by měl být naučný, abecední, gramat.údaje, stylové hodnocení, nespoléhat se na jiné sl. - sbírat vl. Materiály
- další jeho sl.: Brána j.otevřená, Orbis pictus - oba didaktické, lat.)
V. Jan Rosa - 2.pol.17.st.
- nikdy nevyšel tiskem, rukopis se zachoval + opis z počátku NO (vydán elektronicky ÚJČ)
-podle J.A.K. vzoru
-č.-lat.-něm. - hl.č., čistě synchronní, Ø opisy
-etymolog.-sl. kořenů a přechod k dalším výrazům; ne souč., ale potencionální sl.zásoba
(i nepoužívané výrazy, kt. by mohly exist.)
17.století:
-vrchol humanismu - do 1620 Au věk č.
1615 Sněmovní artikuly→každý občan má umět česky, ale už se projevovala rozpínavost němčiny
-Petr Stránský ze Záb - Na nedbalého Čecha: pamflet na ústup č. z úředního jednání→žádal o zachování č. jako
lit.j.
-katolictví st. náb.-odchod protestantů (i inteligence)→rozvoj č. v zahraničí (J.A.K.), nekat.knihy na indexu
→nedostatek kněží - příchod Poláků (vliv na č.-pankání)
-sociolingvistický ústup č. - č. zmizela z úředního jednání, konverzace vyšších vrstev, ne psaní odborných textů
→představa, že j.horší
1627 Obnovené zřízení zemské - č. a němčina si jsou rovné→dvojjazyčnost země
-vývoj č. podobný husitské době - agitační charakter, přibližování se ml. podobě, expres.prvky - rozvoj zdrobnělin a vulgarismy, metafory, rétorické figury (ozvláštnění)
-odlišný od veleslavínské, dokončení změn
.mezi hl.formy patří kázání, menší vliv BK - rozkolísanost
-baroko: velikost, bohatství, ornamentnost →nejednotnost, použití všech možných variant (pěkný velkej obraz)
-č. lepší než latina - schopna vyjádřit vše co lze
-žánr obrany a chvály č., představa sl. vzájemnosti, péče o č. v rukou vzdělanců - jezuitů →č. jazyk svatováclavský (posvěcený, nedotknutelný)
Mluvnice:
-po Nudožerinovi 60let pauza (30letá v.)
1660 Grammatica Bohemica: Jan Prachovský, vydal M.V.Štajer
1667 Lima Linguae Bohemicae, tj. Bohemica jazyk český: Jiří Konstanc - vadí mu tvoření slov, kt. se nepoužívají →brusičství (vybroušenější, estetičtější) nepřirozené, má se používat co je vžité
-lat.-č.; 4části: ortografie, etymologie (tvarosl., slovotvorba), konstrukce (skladba - syntax),
prozodie (jak se má j. používat v poezii)
-odhalení střídání kr./dl. samohl.
1668 Výborně dobrý způsob, jak se má správně po česku psáti neb tisknouti… (Žáček): Štajer
-vzorem BK- zdůraznění její kvality; popis pravopis.normy BK,občas lehce nové tvary
-příručka pravopisu, psáno č. formou dialogu mistra a žáka, na konci seznam omylů
-Štajerovy kancionály se používají dodnes, překladatel Bible - Bible svatováclavská 1677 NZ
(Štajer +Konstanc) → nakladatelství Svatováclavské dědictví - vydával č.lit. (nepálil indexové,
schovával je)
-řada reedicí (naposled 2001)
1672 Čechořečnost: Rosa
-vyšla angl. 1991
-4části: etymologie, syntax, ortografie (lat.), prozodie (lat.+č.)
-Předmluva -chvála č. - nejdokonalejší jazyk: B (1.souhl.) Ů (posl.samohl.+svatozář) H (dech=duch sv.)
-nechce normovat, nepopisuje úzus, ale potencionalitu → abs. bohatství a pravidelnost j. (domýšlel si pravidelnosti)
Rosa: právník, kriminalista - vynález daktyloskopie (neujalo se - až 19.stol.)
1696 Správa písma slovanského: Tobiáš Mastný
BK - 1. gram. Slovník; popis normy BK
-protestanti: bibličtina (BK) X katol.: upravená BK
CVIČENÍ:
-přívlastek shodný - pokud vyjádřen zájmenem, je v postpozici
-přívlastek několikanásobný - stojí okolo (cirkumpozice)
-je+jich
-je+jie
-jiný slovosled, dlouhá souvětí
-anakoluty díky postupnému diktátu s pauzami
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 JoShaffer21 JoShaffer21 | E-mail | Web | 24. března 2012 v 20:14 | Reagovat

Every body understands that today's life is high priced, nevertheless different people need money for various things and not every one earns big sums cash. Hence to get good <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> and college loan should be a right way out.

2 alkacletrieft alkacletrieft | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 10:06 | Reagovat

Most buyers will request a home inspection anyway. If you're going for the fast sale, it could speed things up quite a bit to have a home pre-inspection in hand already.

3 Charleshoawl Charleshoawl | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:53 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more>>></a>

4 JefferyPEF JefferyPEF | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:58 | Reagovat

If you have been feeling stressed lately, but you are not sure how to deal with it, the advice in this article can help. Feelings of stress are increasingly common in today's world, but there are ways to help. This article will teach you some easy ways to overcome your stress.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/vente-viagra-en-ligne/>vente viagra en ligne</a>

5 raybangr raybangr | E-mail | Web | 16. října 2017 v 2:33 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban greece</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

6 AlbertVok AlbertVok | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 16:59 | Reagovat

Here we are! You landed in the sweetest <a href=http://rusprostitute.com/>escort agency</a> in Moscow. We solidify up two far-out missions. Exhilaration, to safer all the <a href=http://rusprostitute.com/>beautiful girls</a> who be lacking in to the nod their lifes nobler in Moscow. We cannot aver on everyone. it is beyond to near at worst in reappear every <a href=http://rusprostitute.com/>beautiful girl</a>.
We manoeuvre to acquaint with the female how to be dazzling and how to attain the ecstasy to any men in the world. Our girls are out of the fair and we do a to a certain extent impenetrable singling out in virgin to be tribulation with the upper crust chaperon boat in Moscow. Our other m‚tier is to compensate for to all those men who are looking in quittance in preference to of a ear-splitting coach companion. All our ladies on bear in mind you with a huge fineness service. When you at one's desire talk our models you lechery cautious of it is not that bird from the street. You mitt down extraordinary a likeness as those from the magazines and catwalks. Alongside our customers be exploring why such a alluring frail would appear as an <a href=http://www.sweet-escort.ru/>escort in Moscow</a>. The retort is that in the baby sedulousness there is not tolerably extent for the treatment of everyone. We can responsible that our girls start working as an <a href=http://www.sweet-escort.ru/>escort girl</a> after and then they assemble themselves so benumbing and ineluctable that they would upon subcontract out revealed in any <a href=http://www.sweet-escort.ru/>model agency</a> in the world.
It is because they scholar and fall maliciously the daring how to be first-class and irresistible. Pick categorize a look at the girls in gallery of <a href=http://rusprostitute.com/>escorts in Moscow</a> and absolve us enjoy expertise of who do you like nigh booking your prefered escort. The chosen filly thinks apropos be in your circumstances in 20 minutes and then you ordain contemplate how cheeriness comes to your life.

7 Dannymus Dannymus | E-mail | 14. listopadu 2017 v 13:56 | Reagovat

direct payday loan lenders <a href=http://cashpaydayloansonline.org>where can i get a cash loan with bad credit</a> cash advance loans online <a href=http://onlineloanswithbadcredit.org>online loan application no credit check</a>

8 Dannymus Dannymus | E-mail | 23. listopadu 2017 v 11:17 | Reagovat

personal installment loans <a href=http://http://yourintsallmentloans.org>installment loans no credit check</a> online payday loans direct lenders <a href=http://paydayloansonlinei.org>online payday loans</a>

9 durns durns | Web | 24. prosince 2017 v 23:50 | Reagovat

půjčky nebankovní sektor ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama