Přednášky z předmětu Vývoj historické mluvnice

26. ledna 2007 v 13:25 |  Český jazyk - přednášky
VHM
3.10. 2006
PŘEDNÁŠKA (10:40h):
-systémové změny: týkají se celého hláskového systému
: mění se tím, jak společnost jazyk používá, jak se mění daná společnost
-v době, kdy jen mluvená forma - jazyk jednodušší; díky psané formě jazyk složitější
-vliv jiných jazyků na změnu češtiny (na syntax měla v urč. době vliv hlavně latina, také němčina)
-nejfrekventovanější slova krátká =› jednodušší (být, mít…)
-tendence k přesnosti a jasnosti vyjadřování
9. stol.
10. stol.
11. stol.
12. stol.
13. stol.
14. stol.
15. stol.
16. stol.
Příchod K+M → staroslověnština
kontrakce:
V1JV2 › V´2
(dobraja→ dobrá; stojati→státi X stojím)
přelom 12.-13. stol.:
a,á,ä→ě,ie
mezi2měk.souhl.nebo před m.s.na k.slova
g → h
r´→ ř
řada kons. měla 2podoby
ó→uo
zdrobněliny relevace kvantity (krok-krók)
monoftongizace: ie→í; uo→ů (prosadil J.Blahoslav) celé území
aj→ej (někdy se změny vrátily nebo zůstalo - vejce X vajec)
zánik nosovek
ę, φ → ä, u
2.pol.st.: ztráta jotace ě→e (sě→se)
3změny souhl.: šč→šť (jen Čechy)
úžení é→í (zelé→zelí)
zánik a vokalizace jerů v řadě (Havlík.pravidlo)
přehlásky: u,ú → i, í po m.souhl. →rozdíl mezi tvrdými a měk.vzory; Čechy + lehce stř.Morava
vznik protet.v (nepřijala BKr.-nespisovné dodnes)
Stř.Mor.: monoftongizace:
ej→é; ou→ó
o, ó → ě, ie (pak se zase vrátilo) mužó→mužie
mořóm→mořiem→ mořím (mužům X koním)
W neprojevuje se v písmu, neví se,kdy přesně vzniklo; dnešní v retozubné, staroč. Obouretné (úvod, uprostřed)
mizí i X y a
l X ĺ ve výslovnosti (svědectví J.Husa)
diftongizace - jen Čechy: ý→ej; ú→ou
diftongizace (jen Čechy)
ý→ej, ú→ou
- jery - ultrakrátké neurčité vokály б [i], ъ [?]
Havlíkovo pravidlo: lichý jer zmizel a sudý se vokalizoval (od konce, v souvislé řadě)
šбvбcб → švec X šбvбca → ševce
-změny se šíří z centra (PH), ale často nedojdou do celé oblasti - obvykle končí na stř.Mor.
-do Ostravy změny nedorazily vůbec→zkracování
-asi mezistupeň [əu] do 19. stol. se zapisovalo au/ay
-BKr. nepřijala některé změny (na zač. slova) → ú (ústa X vedou)
CVIČENÍ (14:20h):
Doporučená literatura:
Vývoj ČJ a dialektologie - Cuřín a spol.
Historická mluvnice češtiny - Lamprecht + Šlosar + Bauer
Vývoj spisovné češtiny - Cuřín
Malý staroč. Slovník - Běliš + Kamiš + Kučera
ZK - písemná
DĚJINY ČESKÉHO PRAVOPISU:
863 - příchod K+M → staroslověnština
Čeština - vznik v 10.stol.
Bohemika - č. vpisky v cizojazyčných textech (hl. vl. jména; výrazy, pro kt. není latinský ekvivalent)
Bohemismy - český jazykový jev v cizích jazycích (hl. gramatické jevy), ve starosl. textech
I. pračeské období 10.-13.stol.:
-pol.13.stol.- první česká věta jako vpisek v latinsky psané zakládací listině kapituly litoměřické (vznik 11.stol.):
Pavel dal jest Ploskovicich zem´u, Vlach dal jest Dolas zem´u Bogu i sv´atému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja i Sedlatu.
-od k.13.stol. souvislé texty
-nejstarší č.psané texty - tzv. primitivní pravopis (jako sms) →možná dvojznačnost
-často pro jeden grafém až 3 fonémy - nevýhoda: c = c, č, k, ť Crucac [kruťák]
II. staročeské období 14.-15.stol.:
-poč.14.stol.: spřežkový pravopis: A- starší - naprosto přesný
B- mladší - před pol.14.stol.větší rozlišení hlásek (s/š X z/ž)
-15. stol.: vznik diakritického pravopisu (evropský unikát té doby) - asi J.Hus - odstranění spřežek pomocí . /,
vynález knihtisku → sjednocení jazyka, zpomalení změn a vývoje
hláskové změny do k. 15.stol. - vymizení 3 minulých časů, konec duálu
-po r.1500 už jen minimum změn
-2 formy pravopisu - tisk X ruční psaní (spřežkový ještě do 19.stol.)
III.střední čeština 1500-1800 (do ČNO)
před X po Bílé hoře
-1533: Gramatika česká - první č.mluvnice
-k.16.stol.: Bible kralická - bratrský pravopis: w=[v], g=[j], g´=[g], j=[í], au=[ou], na zač. slova v=[u] do pol.19.stol.
IV.nová čeština po r. 1800
1805-druhá obrozenecká generace
pol.19.stol → gj1842wau1849 [jívou]
Matice česká (Šafařík): 1842: oprava skladná
1849: oprava analogická (spor iotistů s ypsilonisty)
-Dobrovského mluvnice: cy, sy, zy změna jako páni X kosi
-pro s/š byly původně jiné znaky ∫
10. 10.
CVIČENÍ
přísuvné vokály:tak/o/e, sěm/o/e, nic/o/e, nikt/o/e
odpovědě, řka - místo uvozovek
17.10.
PŘEDNÁŠKA:
Gramatika 14. stol.:
jiný slovosled: Hory Kutny → Kutná Hora; z čista jasna (krátké - zůstalo, používá se dodnes)
SUBSTANTIVA, ADJEKTIVA, PRONOMENA, NUMERALIA:
-původně 4 rody (ale nezáleželo na nich): F, N, Mž., Mnž.
- zvířata neživotná do 17. st. (dodnes ve slovenštině)
- životnost se vyvinula ve staroslověnštině
- v M nešlo původně rozpoznat objekt od subjektu ve větě (např. Pepa zabil kanec.)
→ Mž.: 4.p = 2.p.
→ Mnž.: 4.p.= 1.p.
-specifický způsob skloňování: 3 tvary - pro niminativ, akusativ, vokativ
- pro genitiv, lokál (-ú→ou)
- pro dativ, instrumental (-ma)
-vzory nefungovaly v rámci rodů, k rodům řadila slova kmenotvorná přípona (např. hodna sluha)
a - kmeny: dnes žena, předseda - tvrdé vzory
ja - kmeny: dušje/růže, sudcje/soudce - měkké vzory
ъja - kmeny: 10.stol. dlouhé vokály: stavenъje, paní, sudí - stažené vzory
o - kmeny: město, pán, hrad
ve 14.st. nastalo stahování: jo - kmeny: muž, stroj, moře, meč/stroj
ъjo - kmeny: stavení (dodnes - na sv. Jiří místo Jiřího)
u - kmeny: M zanikly (syn - synu)
- stažené vzory vznikly stažením měkkých:
ú - kmeny: krev
i - kmeny: kost, host
- vzor píseň až v 17. stol. - dříve jako růže
- souhláskové kmeny: nt-kmeny: kuře, mláďata
t- kmeny
n-kmeny: kámen, břímě, plamen, témě
s-kmeny: kolo, tělo, slovo (1.p. tělo, 2. tělese, 3. tělesi)
r-kmeny: mati, dci (1.máti, dci, 2. mateři, dceři)
- postupné zjednodušování, eliminace - zůstaly střední vzory neb specifikované a vzory, které platily pro hodně slov nebo zvláštní, některé kmeny se specifikovaly pro urč. rod
-3 čísla: singular, plural, dual ve 14. stol. na ústupu (zůstalo pro párové části těla)
-původně adjektiva stejný tvar
-pronomena se deklinovala skoro stejně
-deklinace numeralií:
1; 2 jako ?
3; 4 jako kosti (pl.)
5-90 jako kosti (sg.)
rozdíl v tvorbě složených num.: ne dvacet dva ← dvaadvacet / pětmezcietma (cietma ← desietma)
VERBA:
-každé verbum má dva kmeny: minulý (→ infinitiv, min.příčestí, pasivum, min. přechodník)
a přítomný (→ presens, přít. přechodník, imperfektum)
-minulé kmeny: Ø : krýt, péct přítomné kmeny: e
nu : minul ne
ě : trpěl je
i : prosil í
a : dělal a
ova: kupoval
-supinum: aorist imperfektazaniklo v 15. stol.
- jako infinitiv pro slovesa pohybu - konc. -t/ ti/ci
- od infinitivu se lišilo kvantitou - před konc. -t jedině krátký vokál (např. nesti X nésti)
-2 slovesné rody, 2 vidy, 3 čísla
osobní koncovky:
singulár
plurál
duál
1. osoba
-u (dělaju, tepu)
-my/m+e (nesem/e)
-va/vě (nesevě)
2. osoba
-te
-ta (neseta)
3. osoba
-Ø (tiskne)
ú/ie → oulí
-ta
-časy -: futurum, presens, 3 minulé (2 aoristy, imperfektum)
- imperfektum - od min. kmene
á/é/ie
koncovky:
singulár
plurál
duál
1. osoba
-ch
-chóm
-chově
2. osoba
-še
-šte
-šta
3. osoba
-še
-chu
-šta
např. nes/ie/še
-aorist asigmatický:
- v mnoha tvarech stejný s presensem → na ústupu
singulár
plurál
duál
1. osoba
nes
nesově
nesom
2. osoba
nese
neseta
nesete
3. osoba
nese
neseta
nesíc
-aorist sigmatický:
-podobný imperfektu, ale vždy krátký vokál
-podmiňovací zp. vznikl z aoristu "být"
singulár
plurál
duál
1.osoba
prosich
prosichově
posichově
2. osoba
prosi
prosista
prosiste
3. osoba
prosi
prosista
prosichu
CVIČENÍ:
vzneši X vyneši → vz = směrem nahoru
vy = zevnitř ven
31.10.
PŘEDNÁŠKA:
- 3tis.BC rozpad INDOEVROPŠTINY → zůstaly některé společné prvky ve všech indoevr. jazycích: např. podobné výrazy pro č.3, příbuzenské vztahy (bratr, sestra, matka), základní slovesa…
- 3-2tis.BC společná koexistence západoindoevropských j.
- 2tis.BC vznik PRASLOVANŠTINY (do 300BC asi baltoslovanská jednota) - 2.pol.19.st.="zlatý věk" srovnávací jazykovědy (Schleicher napsal bajku) → dlouhé/krátké samohlásky, jery, volný/pohyblivý přízvuk, významotvorná intonace, zákon otevřených slabik na k. slova
- 5.-6.stol.AD rozpad SLOVANSKÝCH JAZYKŮ - pravlast Slovanů není 100% jasná, usuzuje se podle zeměpisných názvů a jmen → pak přesun kmenů a rozpad na tři větve: Z/J/V
- naše území: původně Keltové (před nimi ještě někdo, ale nejsou památky), pak Germáni (důkazem někt.zeměpisné názvy - Vltava, Říp) a ve VČ asi baltské kmeny (Úpa)
SLOVANÉ: nekřesťané, kultura jen orální - různé křesťanské misie z Řezna, ze Salcburku a z Irska
- 862 kníže Rastislav - žádost papeži, aby vyslal slovanské kněze, kt. by Čechy pokřtili
domácím jazykem → nutné vytvořit spisovný jazyk - K (vysoký st.úředník) + M (působil na univerzitě, polyglot: řečtina, hebr., arab., latina, soluň.dialekt slovanštiny) → sl.dialekt vzali za základ nového jazyka, vytvoření abstraktních názvů
→ kvůli uchování beze změn nutné psané formy
STAROSLOVĚNŠTINA: jihoslovanský jazyk
Hlaholice - podle malého řeckého písma (specifická ortografie, jen málo podobné s ř.písmem) K+M - překlad Bible (možná celé) → revoluční - 4. jazyk, ve kt. se konaly bohoslužby (latina,
řečtina, hebr.)
- zdůraznění důležitosti psaných textů + pro pochopení nutné podat v domácím j. - po jejich smrti žáci vyhnáni kv. nařízení nového papeže o zákazu slovans.bohosl. →Bulharsko - církevní slovanština (na Balkáně do 19.stol.), vytvořili cyrilice - podle velkého ř. písma (písmo podobnější řečtině i azbuce); P.J.Šafařík dokázal, že c. mladší - staroslovanské památky dochovány jinde (sv.Václav leg.) - sjednocení hlaholic a latinky
11.století:
- velké schizma → soupeření Z x V
- rozvoj latinské kultury
- Sázavský klášter: benediktýnský, opět staroslověnská kuktura - řada sloves. děl
- bohemismy: např. v Kyjevských listech - poč.10.st., nejstarší slovanská památka, misál, překlad z latiny
- hláskového původu - Pražské zlomky - více
- Besedy sv.Řehoře Velikého - i lexikální, možná naps. v S.kl.
- Hospodine, pomiluj ny
- glosy: vpisky
- latina jazykem církve i státu
- nová slovní zásoba přejímáním - hl. z latiny, trochu z řečtiny a němčiny (z té až od 12.st.)
- kalky- doslovné překlady (např. conscientia - svědomí)
- polokalky - polopřeklady (Wein/nachten -Vá/noce)
- středisky vzdělanosti kláštery, šlechta negramotná
- lat. texty: náboženské, úřední, Kosmova kr., Kristián.legenda (nic o staroslovanské liturgii), Kunhutina modl., Ostrovská píseň - Slovo do světa stvořené
13. století:
- rozvoj městské samosprávy, pozvání Němců k osídlení pohraničí a hor
- rozvoj hlásk.změn nejdříve jen k hranicím Moravy
- přejímání slov z němčiny - slova z praktického života (müssen, dürfen, danken…), terminologie (vojenská, správní, společenská…)
14. století:
- bohatá literatura, nové žánry - čeština literárním jazykem, rozmach kulturního života
- 1348: založení první univerzity severně od Alp - mnohojazyčná, styk národů
- 1356: Au bula K4 - jako Ústava Římské říše → 3 státní jazyky: č, němčina, italština
- 137x: překlad celé Bible (dříve než do angl., němč., ruštiny…) → rozvoj abstraktní slovní zásoby (nové spojky)
- Tomáš Štítný - laický vzdělanec, ne kněz
- první texty o češtině → slovníky: A - obsah - rostlinář
- mamotrekt (složité výrazy z Bible)
B - forma - alfabetář
- nomenklátor (věcné řazení)
- Bartoloměj Kleret z Chlumce - hl. autor slovníků → Kl. družina/ slovníky
- na objednávku K4 → první bohemista profesionál, placený
- slovníky latinsko-české, nomenklátory, veršované (hexametr) - rarita (málokt. jazyk
měl slovník)
- Vokabulárius: 700 veršů, 7tis. slov (dochované: platidlo, chlapec, děloha…)
-Glosarius: 1000 veršů, zaměřen na vědní terminologii
- Bohemárius: 2800 veršů , veškerá slovní zásoba (od Boha, co stvořil Bůh - rostl.,
zvěř, člověk, co stvořil čl.,…), hlavně substantiva
- dochována i slova, kt. se nepoužívala - zkratky (chasník→chník, bolehlav→bohla…)
- všímal si i struktury a analogie slov (pohlavek - pořitek)
- složitější větná skladba, pasivum, přechodníky, přací věty (kéž), zjišť. otázky se spojkou -li…
- vývoj spojek - z citosl. a částic: ba, až (a už), než (ne a už), nýbrž (nébrž), an (a on)…; nejstarí č. spojka a
- literární texty psané česky překládány - např. Dalimilova kr. do němčiny a latiny → vědomí č. jako národního jazyka, definice č. národa
- založen Benediktýnský klášter v PH na Slovanech - literatura starost. (hlaholice), č., něm., lat., hebr.
- vliv na polštinu - spřežkový pravopis
1409 po změnách na KU odešli i Poláci → založení univerzity v Krakově
(Bělič: kdyby se neodtrhlo Slezsko, mohl se vytvořit společný jazyk č.+polš.)
CVIČENÍ (14:20h):
- měj - j pobočná slabika →1,5 slabiky; být - jsem: pokud jako plnovýznamové sloveso
- sobě - ve většině pádů mají zájmena 2 tvary (ti - tobě) - ne si
- vody - genitiv partitivní - trochu vody
- po frázovém slovese vždy nedokonavý inf.
- toho - genitiv záporový X řéci to
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 týna21 týna21 | E-mail | 28. září 2008 v 17:15 | Reagovat

Díky...moc mi to pomohlo na písemku ;)

2 xxx xxx | 8. ledna 2009 v 13:19 | Reagovat

Tak toto je tak 5 % toho, co musíme umět na Ostravské univerzitě.

3 sasa sasa | 11. ledna 2009 v 17:28 | Reagovat

tak tomuhle říkám výpis z výpisu výpisu...:-)))

4 Becky33Alexander Becky33Alexander | E-mail | Web | 24. března 2012 v 20:39 | Reagovat

Buildings are not very cheap and not every person can buy it. Nevertheless, <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> are created to aid people in such kind of situations.

5 RobertScast RobertScast | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 16:31 | Reagovat

Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-en-ligne-quebec/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-en-ligne-quebec/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama